OS SISTEMES I COMUNICACIONS, S.L.


CONDICIONS GENERALS DE VENDA


1.-DEFINICIONS


1.1.-Tots els contractes de compravenda de béns (en endavant "Producte o article") entre OS sistemes i comunicacions, S.L. (Des d'ara "OS sistemes") i el comprador es regiranper les presents condicions generals de venda, excepte en totes aquelles condicions particulars que hagin estat expressament acordades entre OS sistemes i el comprador mitjançant contracte.

1.2.-Es considerarà que les presents Condicions Generals de Venda s'han comunicat al comprador en el moment que aquest signi el contracte o un document de comanda o factura, acompanyat d'aquestes condicions, així mateix estaran a la disposició del comprador al nostre lloc web www.ossistemes.com

1.3.-Aquestes condicions s'apliquen a totes les vendes de productes i prestacions de serveis i prevaldran sobre qualsevol altra condició a la qual es faci referència en una comanda del comprador o en una altra correspondència, llevat d'acord específic entre OS sistemes i el comprador.


2.-PRESSUPOST


2.1.-Un pressupost presentat per OS sistemes no constitueix una oferta i OS sistemes es reserva el dret a retirar o modificar-lo abans de l'acceptació de la comanda per part del comprador.


3.-PREUS


3.1.-Els preus pressupostats no inclouen I.V.A. Aduana, taxes, canonso altres càrregues fiscals que s'hagin d'aplicar als productes o serveis subministrats, per un govern o altres autoritats.


4.-CONDICIONS DE PAGAMENT


4.1.-Tots els pagaments seran al comptat mitjançant transferència, una vegada comprovat l'ingrés per part d'OS sistemes el materialserà expedit. Altres formes de pagament s'hauran de pactar amb el departament de crèdit d'OS sistemes.

4.2.-En cas que el comprador tingui signat amb OS sistemes algun tipus de contracte de Serveis,Subministrament de Productes o Recanvis, aquest podrà ser rescindit per decisió d'OS sistemes, comunicant-ho per escrit al comprador.


5.-TERMINI DE LLIURAMENT


5.1.-El lliurament de la comanda complirà les condicions indicades en el contracte o confirmació de la comanda, el comprador ha d'especificar el lloc de lliurament. Les despeses de transport es gravaran en la factura de venda, sempreseran a càrrec del comprador a excepció de pactar-sede manera diferent.


6.-RECEPCIÓ DEL PRODUCTE


6.1.-Un cop rebut el producte el comprador ha de verificar el contingut del mateix i en cas de defectes i/o faltes imputables a OS sistemes, el comprador disposarà de 72 hores a partir de la recepció del producte (A partir de la signatura del document de recepció del transportista), transcorregut aquest període,OSsistemes considera que la comanda ha estat acceptada.


7.-TOTPES, CASHLOGY,HARDWAREi SOFTWARE PROPI TOTPES®


7.1.-En el cas d'impagament d'una llicència Totpes, d'un equip CASHLOGY o de maquinariHARDWARE, OS sistemes es reserva el dret de bloquejar-les.El software de la família TOTPES®és exclusivament per ús particular,si es fa servir pel comerç públic, pot suposar la comissió d’infraccions de les que només serà responsable l’adquirent i usuari final.


8.-RESERVA DE DOMINI


8.1.-Els productes seran propietat de OS sistemes, com a propietat legal fins que hagi rebut totsels imports pendents en relació als Productes. Fins a la realització d'aquest pagament el comprador tindrà la possessió dels productes únicament com a dipositari.


9.-GARANTIES


9.1.-OS sistemes garanteix que els productes subministrats pel que fa a defectes de materialsifabricació per un període de 12 MESOS DE GARANTIA a partir de la data de factura.

9.2.-La GARANTIA consisteix en la reparació, substitució o abonament (A elecció d'OS sistemes), dels elements que s'hagin reconeguts com a defectuosos.

9.3.-Els elements reparats o substituïts tindran 6 MESOS DE GARANTIA a partir de la reparació o substitució.

9.4.-Les peces defectuoses substituïdes han de ser enviades o retirades pel personal autoritzat de OS sistemesamb la documentació pertinent, per ala seva acceptació o rebuig de la GARANTIA.


10.-FORÇA MAJOR


10.1.-En cas que OS sistemes no pugui complir les seves obligacions contractuals per causa de Força Major, el compliment de les obligacions quedarà suspès. Circumstàncies de força major significarà desastres naturals, disturbis, vaga, tancament patronal, disputa mercantil, averia accidental de maquinària, dificultat per trobar mà d'obra, material o transport.


11.-LIMITACIÓ DE Responsabilitat


11.1.-La responsabilitat d'OS sistemes per les reclamacions derivades del compliment o incompliment de les seves obligacions contractuals no excediranen conjunt del preu bàsic contractual i no inclourà en cap cas perjudicis derivats del lucre cessant, pèrdua d'ingressos, costos d'inactivitat, demores i reclamacionsde clients del comprador.


12.-PROPIETAT INTEL·LECTUAL


12.1.-La propietat intel·lectual i/o industrial del Producte i la informació lliurada al compradoro distribuïdor, així com la dels elements, plànols, esquemes, manuals i programari pertanyen a OS sistemes, de manera que queda expressament prohibida la seva comercialització per part del comprador o cessió d'ús a favor de tercers sense el consentiment per escrit de OSsistemes.

12.2.-La utilització de marques, logotips, rètolsi material publicitari d’OS sistemes com de les seves marques registrades Totpes o marques distribuïdes com Cashlogy, AXIS, HP, Evolis Zenius, Godex o altres, solament podran ser utilitzades perel comprador amb els termes acordats amb OS sistemes.


13.-PROTECCIÓN DE DATOS


13.1.-OS sistemes iel Comprador es comprometena complir totesles obligacions legals en matèriade protecció de dadesde caràcter personal.


14.-DRETAPLICABLE, JURISDICCIÓ ICOMPETÈNCIA


14.1.-Les presents condicions seran regides iinterpretades d’acordamb el dretespanyol. Les parts renuncien expressamenta qualsevolaltre foroque poguéscorrespondre’lsi es sotmetràa la jurisdicció i competènciadels jutjatsitribunals de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona).


Condicions de venda revisades, gener 2024.

Política de devolucions revisada, gener 2024.

https://www.ossistemes.com/politicadevolucions/